МНОЖЕСТВО ПЪРВИЧНИ ТУМОРИ – ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Vitorio Velichkov M.D.

Ключови думи :

множество първични туморни огнища, епидемиология, белодробен карцином, синхронни тумори, метахронни тумори, имунотерапия

Абстракт

В тази статия се обсъжда и обобщава темата за множество първични злокачествени туморни локализации от епидемиологична гледна точка и се прави преглед на голямо кохортно проучване на множество първични тумори при пациенти с карцином на бял дроб. Обсъждаме и терапевтичния подход при синхронни/метахронни множество първични огнища, както и ролята на консолидираща имунотерапия при лечението на карцинома на белия дроб.

 

Публикуван

2024-01-29

Брой

Раздел (Секция)

Статии