ВИСОКО РИСКОВ РАНЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА –РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РЕЦИДИВ

Автори

  • Angel Tuparov MHAT Heart and Brain, Medical oncology

Ключови думи :

ранен карцином на гърдата, рискови фактори

Абстракт

Настоящият обзор дефинира високорисковия ранне карцином на гърдата, като акцентира върху прогностичната стойност на отделните рискови фактори и тяхното значение за определяне на терапевтичното поведение.

Публикуван

2024-01-29

Брой

Раздел (Секция)

Статии