Образна диагностика при колоректален карцином

Автори

  • Venelina Gandileva Ms.

Ключови думи :

колоректален карцином, КТ, МРТ, ректален карцином, образна диагностика, КТ колонография

Абстракт

Колоректалният карцином е най-честата гастроинтестинална неоплазма и третият по честота рак в света. Ролята на различните образни методи се разви през последните десетилетия и днес те се използват за скрининг, диагностика, стадиране, проследяване и оценка на ефекта от лечението. Мултифазово контраст-усилено КТ изследване на гръден кош, корем и малък таз в няколко фази е предпочитаният образен метод при стадиране на колоректален рак. Протоколът включва нативна, късна артериална и портална венозна фаза. КТ изследването позволява визуализацията на първичния тумор – неговото местоположение, отношението към съседните органи и потенциалната инвазия, фистулизация и други усложнения. Може да се идентифицира лимфаденопатия, перитонеална карциноматоза и далечни метастази. КТ колонографията позволява визуализирането на целия колон и периколичната мастна тъкан и е от изключителна важност за диагнозата на синхронни тумори при пациенти с непълна колоноскопия, противопоказания или отказ от оптична колоноскопия. Според  препоръките от 2016 г. на Европейската асоциация по гастроинтестинална и абдоминална радиология при рак на ректума се прави МР изследване. Протоколът включва Т2-претеглени образи в аксиална, коронална и сагитална равнина и дифузионно претеглени образи, които показват анатомична и функционална информация за тумора. Правилната диагноза на дебелочревен карцином и правилното представяне на различните образни характеристики са от изключително значение при избора на терапевтично поведение и клиницистите и образните диагностици трябва да познават възможностите и ограниченията на всеки образен метод.

Публикуван

2021-12-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии